Решения от заседание на КФН от 15.11.2006 г.

На свое заседание от 15.11.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на  УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд “Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
Основната цел на фонда е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дяловете чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на притежателите на дялове. Фондът ще инвестира преимуществено – до 90% – в акции, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в България. Той ще инвестира до 10% и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на  ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Политиката на фонда ще е насочена към инвестиране в ценни книжа, приети за търговия на следните регулирани пазари – Сърбия, Македония, България, Румъния, Полша, Гърция, Турция и други.

2. Издаде на “Булфин инвест” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.

Измененията и допълненията в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (НИДИДДФ) са продиктувани от необходимостта да се хармонизира националното законодателство в областта на колективното инвестиране с разпоредбите на Директива 85/611/ЕЕС, както и да се въведат текстове за привеждане на НИДИДДФ в съответствие с изменените и допълнени разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предвижда се въвеждането на изисквания към дейността на колективните инвестиционни схеми (КИС) и управляващите дружества във връзка с управлението на риска, включително разработване и внедряване на система за управление на риска, въвеждане на вътрешни правила, детайлно регламентиращи политиките и процедурите за идентификация, оценка, мониторинг и хеджиране на рисковете, отчетност, назначаване на подходящ квалифициран персонал и пр. Същевременно, преработват се правилата за оценка на активите на КИС, за да бъдат съобразени с измененията и допълненията в ЗППЦК, засягащи структурата и съдържанието на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове. Внасят се промени, свързани с режима на преобразуване на КИС, възлагането управлението на договорни фондове в случаите на отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество. С проекта се внасят и промени в Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества (НИДУД), насочени към по-детайлно регламентиране на договорните отношения с банки и небанкови финансови институции във връзка с делегирането от страна на управляващото дружество на  функции и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на КИС и поддръжката на мрежа от офиси (“гишета”), където се приемат поръчките на клиентите. Отразяват се и промените в ЗППЦК, отнасящи се до активите на управляващите дружества и тяхната оценка за целите на капиталовата им адекватност и ликвидност.   

Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и дружество със специална инвестиционна цел (ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм., бр. 84 и 104 от 2005 г.).

Наредбата съобразява разрешителните и  лицензионни режими  със  Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.) и въвежда задължение за комисията  да се консултира със съответните компетентни органи от друга държава членка преди да се произнесе по заявление за издаване на лиценз на инвестиционен посредник и управляващо дружество, които се явяват свързани  лица с други   инвестиционни посредници, управляващи дружества, кредитни институции и застрахователни дружества от други държави членки във връзка с изискванията на Директива 85/611/ЕИО и Директива 93/22/ЕИО. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007г.

Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

5. Допълни практика, приета с протоколи №№ 19 от 12.05.2004 г. и 51 от 17.10.2006 г. относно възможността за съвместяването на функции от едно лице.
Съгласно допълнението съвместяването  от едно лице на функциите на служител/ръководител в отдел вътрешен контрол в повече от един инвестиционен посредник е недопустимо.

6. Прие изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на КФН.

С изменения в Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор се уреждат задължението на  комисията за взаимодействие  с другите държавни органи и институции от държави членки при осъществяване на надзорните и функции по отношение на дейността на инвестиционните посредници и управляващите дружества, както и задължението и да предоставя информация на  Европейската комисия във връзка с изискванията на Директива 85/611/ЕИО и Директива 93/22/ЕИО.

7. Издаде  лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на ЗОД “Всеотдайност” АД, гр. София.
Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:
– „Промоция и превенция на здравето”
– „Доболнична медицинска помощ”
– „Болнична медицинска помощ”
– „Мероприятия, свързани с долекуването и възстановяването на здравето след болнично лечение, медицински транспорт”
– „Възстановяване на разходи за лекарствени средства и консумативи по лекарско предписание и консумативи по лекарско предписание в извънболничната помощ”
-„Стоматология и офтамология”

Дружеството се учредява  с капитал в размер на 2 000 000 лв. Учредители са  „Волф” АД с 65% от капитала, Ивайло Семов с 30% от капитала, „ГБС-София” АД с 3% и „Металснаб Холдинг” АД с 2% от капитала.
Системата на управление на дружеството е едностепенна – Съвет на директорите. Председател на СД е Евгения Колева, а изпълнителен директор – Даниела Минкова.