Решения от заседание на КФН от 15 декември 2008 г.

На свое заседание от  15 декември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ  в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 11.09.2008 г. Емисията е в размер на 585 000 броя акции с номинална и емисионна стойност от 10 лв. всяка .

2. Допусна  Даниел Ралчев до   изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 17.01.2009 г., и Мартин Парашкевов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант 18.01.2009