Решения от заседание на КФН от 14.04.2005 г.

На заседание от 14.04.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Вписа в публичния регистър на КФН  емисия акции, издадена от „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ. Емисията е в размер на 1 000 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.  Първичното публично предлагане на акции от тази емисия е приключило успешно и предстои търговия на емисията  на фондовата борса.

2. Комисията одобри търгово предложение от „S&B Holding” GmbH, Оберхаузен, Германия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Стопанска и инвестиционна банка” АД на акции на „Бентонит” АД, гр. Кърджали от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 23.98 лв.

3. Одобри търгово предложение от „Лукойл Юръп Холдингс” Б.В., Холандия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД на акции на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 27.83 лв.

4. КФН одобри  лицата, които да бъдат допуснати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 и 29 май 2005 г. Списъкът на лицата ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Целта на предложените промени най-общо  е  осигуряване на по-висока степен на защита на инвеститорите. Част от предложенията се отнасят до информацията, която инвестиционните посредници дават на клиентите си, включително и в рекламните материали и публични изявления. Тя трябва  да бъде вярна, точна и да не е подвеждаща, да не акцентира върху потенциалните ползи от инвестиране в ценни книжа, без едновременно да се посочва и рискът, свързан с това. Друга част от предложенията се отнася до завишаване вътрешния контрол в инвестиционните посредниц

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни и публикуван на интернет страницата на КФН.