Решения от заседание на КФН от 14 януари 2009 г.

На свое заседание от 14 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде на УД „Ултима Капитал Мениджмънт” ЕАД, гр. София,  разрешение за организиране и управление на два договорни фонда – „Ултима BG 30” и „Ултима Дивидент”. ДФ „Ултима BG 30” е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции на дружества от индекса на БФБ – София –  BG TR30 при поемане на умерен до висок риск. ДФ „Ултима Дивидент” ще инвестира преимуществено в акции на дружества, традиционно разпределящи дивиденти, при поемане на умерен до висок риск. Вписва двата договорни фонда във водения от КФН регистър.

2. Потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции от „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.  Емисията е в размер на  4 682 692 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 5.20  лева всяка и ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.