Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност в размер на -6,98 на сто  на годишна база при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност в размер на -8,51 на сто на годишна база. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -3,98 на сто, а за ППФ съответно е -5,51 на сто. От данните се вижда, че доходността е повлияна от спада на цените на финансовите инструменти на българския и чуждестранните капиталови пазари.
Обявената минимална доходност е за конкретен двугодишен период, върху който значително влияние оказва световната финансова криза. Пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори и в тази връзка постигнатите инвестиционни резултати за сравнително кратки периоди от време не са определящи за крайния резултат, който ще се постигне в процеса на дългосрочното инвестиране на средствата на осигурените лица.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния  24-месечен период. Тя е функция на модифицираната претеглена доходност (среднопретеглената доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид. Определената минимална доходност представлява долна граница при постигната доходност,  под която съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от резерва, заделен в същия фонд или ако липсва такъв, от резерва в пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.
Възприетите в КСО регулации за минимална доходност не гарантират постигането на положителна доходност за осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тяхната основна цел е да минимизират риска от относителни загуби на осигурените лица, вследствие на значителни негативни отклонения на доходността на фонда, в който се осигуряват, спрямо среднопретеглената доходност на всички фондове от съответния вид.
Универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОД „Бъдеще” АД, е постигнал доходност,  по-ниска от определената минимална доходност за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно изискванията на КСО, ПОД „Бъдеще” АД следва да покрие разликата до минималната доходност със средства от резерва за минимална доходност на дружеството в нормативно установения срок. Всички останали фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 53-УПФ  и № 54-ППФ  може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.