Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на ДПФ „Съгласие”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие”, приети от Съвета на директорите на компанията на заседание, проведено на 05.01.2009 г

Решения 49 може да намерите в раздел „Административни документи”.