Решения от заседание на КФН от 14 февруари 2013 г.

На свое заседание от 14 февруари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов за закупуване на акции на „Арома козметикс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Разрешава на застрахователния брокер „Застрахователен Брокер Марат” ООД да извършва дейност на териториите на Република Италия при условията на свободата на предоставяне на услуги.

3. Прие указания относно тълкуването и прилагането на Глава четиринадесета и Глава двадесет и пета от Кодекса за социално осигуряване относно възможността пенсионноосигурителните дружества да сключват от името и за сметка на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване договори за извършване на къси продажби. Указанията са приети с цел единно прилагане на законовите разпоредби и създаването на непротиворечива практика относно възможността пенсионноосигурителните дружества да сключват от името и за сметка на управляваните от тях фондове договори за извършване на къси продажби.

Настоящите указания са приети с решение по протокол № 7 от 14.02.2013 г. на заседание на Комисията за финансов надзор и са публикувани в раздел «Нормативна уредба», «Административни документи» – «Указания».

4. Прие текстове на разпоредби от компетентността на КФН, изменящи ЗДНФК, КЗ и ЗПФИ, във връзка със задължението на България да транспонира в националното законодателство Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат. Срокът за транпониране на директивата е 10 юни 2013 г.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа. Проектът на Наредбата беше разгледан на първо четене на заседание на комисията на 19.12.2012 г. и беше изпратен за обществено обсъждане до заинтересованите лица.

Предстои публикуването на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа в Държавен вестник.