КФН предприе действия във връзка със започнали процедури по отнемане на лиценз

20.02.2103 г.

В свое изявление от 19.02.2013 г., ръководството на Българската фондова борса (БФБ) обяви, че е взело решение за временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти на „ЧЕЗ Разпределение” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД и на основание чл. 65 (2) във връзка с чл. 65 (1), т.1 от Правилника за дейността на БФБ, Част IV – Правила за търговия, БФБ е спряло временно търговията с двете емисии до края на търговската сесия на същия ден. Поводът за това е негативната реакция на пазара, довела до бърз спад в цената на акциите на електроразпределителното дружеството, повлиян от медийни публикации по темата.

Във връзка с динамиката на така стеклите се събития, касаещи капиталовия пазар в България, Комисията за финансов надзор уверява всички участници в него, че предприема незабавни действия с цел успокояване на пазара. Масовото разпродаване на акции в последните дни, което касае както споменатото дружество, така и всички сделки, извършвани на Борсата, повлияно от медийни изявления по темата, е действие, което би могло да “изкриви” реалното състояние на пазара. Основна цел на българския регулатор винаги е била, е и ще бъде защитата на интересите на инвеститорите, поради което смятаме за необходимо извършването на поредица от действия, в подкрепа на нормализирането на пазарната среда и осигуряване на стабилността на пазара. Необходимостта от осигуряване на достатъчно време, през което информацията, която би повлияла и имаща значение за цената на финансовите инструменти, емитирани от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД, да достигне до инвеститорите и да се гарантира тяхната равнопоставеност, ограничаването на системния риск за емисиите финансови инструменти, емитирани от „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД, както и минимизирането на вредните последици и прекомерните загуби по експозиции в съответните финансови инструменти, с оглед защита интересите на инвеститорите и гарантиране на стабилност на финансовия пазар, наложиха, прилагането на принудителна административна мярка чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, от страна на регулатора, спрямо “Българска фондова борса-София” АД за временно спиране на търговията с ценни книжа от емисиите с ISIN BG1100025110, емитирана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ISIN BG1100024113, емитирана от „ЧЕЗ Електро България” АД, ISIN BG1100026118, емитирана от „Енерго-Про Мрежи” АД и ISIN BG1100027166, емитирана „Енерго-Про Продажби” АД, за периода от 20.02.2013 г. до 22.02.2013 г. включително.