Решения от заседание на КФН от 14 декември 2005 г.

На свое заседание от  14 декември  2005 г. КФН взе следните решения :

1.  Издаде одобрение за промени в устава на “И АР ДЖИ Капитал-1” АДСИЦ, гр. София.  Извършените промени са свързани с увеличаването на капитала на дружеството, направени са и промени с оглед на по-голяма оперативност и внасяне на повече яснота в някои текстове.

2.  Одобри издаването на лиценз на “Бенчмарк Фонд – 2” АД за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал. 

3. Одобри издаването на лиценз на “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал и встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. 

4. КФН одобри издаването на лиценз на УД “ПФБК Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност като управляващо дружество.

5. Издаде  одобрение за замяна на обслужващо дружество на „Парк” АДСИЦ. Новото обслужващо дружество е СД „Ени-Експерт-Георгиеви”.

5. Призна придобита квалификация на Боян Петков за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

6. Вписа в публичния регистър на КФН седем лица като професионални инвеститори – Александър Стоянов, Огнян Донев, Адриан Иванов, Максим Аврамов, Георги Василев, Бисера Лазарова, Константин Шаламанов.

7. Прие Наредба за изменение  на  Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
Съгласно изменението отпада необходимостта новолизензиращите се управляващи дружества да представят документи, удостоверяващи внасянето на встъпителна вноска към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, предвид необходимостта това задължение да бъде уредено на законово ниво.