Решения от заседание на КФН от 12.07.2006

1. Вписва “Софарма Имоти” АДСИЦ като публично дружество и вписва в публичния регистър на КФН емисия ценни книжа, издадена от дружеството в резултат на увеличение на капитала от 500 000 лева на 650 000 лева. Емисията е в размер на 150 000 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

 2. Издава лиценз на “Синергон Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) за  извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението  «Синергон Асет Мениджмънт” АД  следва да удостовери, че е изцяло внесен изискуемият капитал.
Учредители на дружеството са “Синергон Холдинг” АД ( 90% от капитала на заявителя) и Бистра Илкова  – с 10%.

 3. Издава лиценз на “Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Основна сфера на дейност на “Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. 
Потвърждава  проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от “Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване  на капитала на дружеството.
Емисията /в процес на емитиране/ се вписва в публичния регистър.

 4. Издава разрешение на УД “Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира  и управлява договорен фонд „Алфа Индекс Топ 15”. Потвърждава  проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Алфа Индекс Топ 15”. Вписва емисията дялове в публичния регистър и  ДФ „Алфа Индекс Топ 15” като емитент.

 5. Вписва “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества. Вписва в публичния регистър емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, с цел търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

 6. Издаде одобрение за  промени в устава на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, приети с решение на общото събрание на акционерите на  дружеството.

 7. Потвърди коригиран проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции с право на глас на “София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София.
 8. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „ХипоКредит” АД, гр. Софи. Емисията,  с ISIN код BG2100014062, е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечния Euribor + 4% годишно, шестмесечен период на лихвено плащане, матуритет – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 12 май 2006 г.  с падеж  на 12 май 2011 г.  Вписа емисията в публичния регистър на КФН.

 9. Допълва издадения лиценз на “КД Секюритис” ЕАД, гр. София, за извършване на  услуги и дейност по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК в чужбина.

 10. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Ирина Димитрова .

 11. Прие на второ четене  Наредба за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
С наредбата се определят :
– минималното ниво на кредитните рейтинги на банките, в които пенсионноосигурителните дружества могат да инвестират средства на пенсионен фонд като откриват банкови депозити, както и рейтинговите агенции, от които трябва да са присъдени тези рейтинги;
– държавите, в ценни книжа на които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд;
– индексите на регулирани пазари на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз или в други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в които са включени акции, в които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд;
– държавите, регулираните пазари в тях, на които се търгуват ценни книжа, както и индексите на тези пазари, в които са включени акции, в които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд.
Предстои обнародването на наредбата  в „Държавен вестник”.
12. Прие на първо четене  изменение и допълнение на Наредба №25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.Проектът ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации и публикуван на страницата на комисията.