Решения от заседание на КФН от 12 декември 2012 г.

На свое заседание от 12 декември 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Вива Телеком България” ЕАД, гр. София за закупуване на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София,  от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 9 930 000 (девет милиона деветстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

3. Издава одобрение на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ за замяна на банката депозитар „ОББ” АД с „Банка ДСК” ЕАД.

4. Одобрява промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ.

5. КФН прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 07.07.2004г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови документи. Наредбата предстои да се обнародва в държавен вестник.