Решениe от заседание на КФН от 7 декември 2012 г.

На свое заседание от 7 декември 2012 г. КФН взе следното решение:

1.Прие отчет  за дейността на Управление „Осигурителен надзор” за периода 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г. – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Otchet-na-UON_-3009.pdf