Решения от заседание на КФН от 5 декември 2012 г.

На свое заседание от 5 декември 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Прие програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2013 г., която е публикувана в раздел „Нормативна уредба”.

2. Издава одобрение за преобразуване чрез вливане на “Фючърсна Борса София” ЕАД в инвестиционен посредник “Капман” АД. В резултат на вливането “Фючърсна Борса София” ЕАД ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество ще се поеме от инвестиционен посредник “Капман” АД при условията на универсално правоприемство.

3. Отнема лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ, поради липса на дейност в период от една година от издаването на лиценза.

4. Издава разрешение  на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за преобразуване на ИД „Конкорд Фонд-2 Акции” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Конкорд Фонд-2 Акции”, организиран и управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

5. Вписва емисия в размер на 1 335 155 (един милион триста тридесет и пет хиляди сто петдесет и пет) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 3 лева всяка, в резултат на увеличаване на капитала на „Асенова крепост” АД от 3 632 568 лв. на 7 638 033 лв. Издаването на емисията акции е поради извършено преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД.

6. Одобрява промени в устава на „Парк” АДСИЦ

7. Одобрява проект, изготвен от МВР на основание чл. 288б, ал. 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които  да се финансират със средства  от Гаранционния фонд, представляващи 5 % от средствата, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Средствата ще се изразходват за техника, информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата. Предвидените средства за 2012 г. възлизат на 1 228 378 лв.