Решения от заседание на КФН от 11 март 2009 г.

На свое заседание от 11 март  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, гр. Пловдив, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и минимална емисионна стойност  от 1,01 лв. за една акция. Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН и дружеството като емитент.
Дружеството е с двустепенна система на управление. УС на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД се състои от 7 лица: Величка Делчева – Председател на УС и изпълнителен директор; Наско  Начев – член на УС и изпълнителен директор; Радостина Василева – член на УС и изпълнителен директор и Петър Граматиков, Мариана Васева, Светла  Томова  и Йордан  Детев – членове на УС. В надзорния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД влизат: Ангел  Гроздин – Председател на НС,  Анастасия Шопова и Иван  Петров – членове на НС;
Акционери, притежаващи над 5% от акциите на емитента са: 
– „КТИ Съединение” АД, притежаващо 9 478 486 броя акции, съответстващи на 45,56 % от капитала, ИП „Популярна каса – 95” АД, гр. Пловдив, притежаващо 3 415 482 броя акции, съответстващи на 16,42 % и „Иновационен фонд Д-1” АД, гр. Пловдив, притежаващо 3 500 168 броя акции, съответстващи на 16,82 % от капитала на емитента.
Дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е тясно специализирана и фокусирана върху нова ниша на туристическия пазар. В основата му е т.нар „Проект Орфей”, на който дружеството се явява приемник и цели цялостното развитие и приложение на уелнес-идеята чрез конкретни продукти и програми.

2. Прие Указания относно прилагането и тълкуването на § 4, т. 2 и § 5, т. 2 от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, обнародван в ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г.
С указанията се тълкуват отделни разпоредби от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд, а именно, че увредени лица имат право да предявят претенциите си пред Гаранционният фонд и да получат обезщетениe от него при произшествие, настъпило на територията на България и причинено от моторно превозно средство, което няма регистрационен номер или има невалиден  такъв, или регистрационен номер, който не се отнася за това моторно превозно средство, както и когато виновният водач няма сключена "Гражданска отговорност".
В указанията се тълкува разпоредбата, с която се въвежда задължение за Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да предоставя на ГФ документите по претенция, която бюрото е изплатило по искане на друго бюро „Зелена карта”, във връзка с пътнотранспортно произшествие, причинено в държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и по отношение на МПС с българска регистрация без задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Предоставянето на тези документи е необходимо за осигуряване на възможност за Гаранционния фонд да  събере изплатените обезщетения от виновния водач.
Указанията са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи”, раздел „Указания”.

3. Прие Указания относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица, с предмет на договора извършване на дейност по намиране, привличане и консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид. С тези указания КФН изразява становището си, че консултантски договори, сключени между застрахователен брокер (възложител) и физически или юридически лица (изпълнител), с предмет на дейност по намиране, привличане или консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид, със задължение възложителят да изплаща на изпълнителя възнаграждение в процент от сумата за всяка отделна сделка или конкретен застрахователен договор, противоречат на разпоредбите на КЗ. С такива договори се създават условия за извършването на дейност по застрахователно посредничество от лица, които не са застрахователни брокери и не са служители на застрахователния брокер. Така се застрашават интересите на потребителите на застрахователни услуги, тъй като се допуска предлагането и сключването на застрахователни договори от лица, които не притежават необходимата професионална квалификация  и знания в областта на застраховането.
Указанията са публикувани на страницата на КФН в раздел „Административни документи”, раздел „Указания”.