Решения от заседание на КФН от 10 март 2010 г.

На свое заседание от 10 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде одобрение на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, гр. София, за замяна на обслужващото дружество „Ален Мак” АД с ново обслужващо дружество „АТА консулт” ООД относно дейността по счетоводно обслужване.

2. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София.

3. Прие Указания по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 133 от ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа (Наредба № 8). Според указанията банката довереник на облигационерите има право на директен достъп до книгата на облигационерите  в „Централен депозитар” АД. Съгласно специалната разпоредба на чл. 100ж, ал. 3 от ЗППЦК довереникът на облигационерите по дадена емисия облигации има право да заяви и получи от „Централен депозитар” АД книга на облигационерите по тази емисия към определена дата, съдържаща информация за лицата, вписани като облигационери, както и за притежаваните от тях облигации.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Указания” – „Капиталов пазар”.

4. Прие Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 340, ал. 3 и 5 от Кодекса за социално осигуряване. В указанията се разглеждат въпроси, свързани с подаването на заявления за прехвърляне при преобразуване чрез вливане на пенсионноосигурително дружество и управляваните от него пенсионни фондове.
Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи” – „Указания” – „Осигурителен пазар”.