Обобщени данни за застрахователните брокери за 2009 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2009 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2009 г. е в размер на 688 138 хил. лв., от които 664 475 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в България, 20 488 хил. лв. в полза на чужди застрахователи и 3 175 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България 622 658 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 41 817 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2008 г. премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, нараства с 4,4 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 5,9 %, съответно в животозастраховането спад от (-13,3 %).
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в България най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (51,7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (28,8 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9,0 %) и „Други щети на имущество” (4,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, е основно по застраховка „Живот” и рента (89,9 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 167 807 хил. лв., в т.ч. 164 606 хил. лв. – при посредничеството със застрахователи със седалище в България, 2 839 хил. лв. – при посредничеството със застрахователи от други държави и 362 хил. лв. – при посредничество с дружества по доброволно здравно осигуряване.
Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, са 25 % в общото застраховане и 21,9 % в животозастраховането.