Решения от заседание на КФН от 08.08.2007 г.

На свое  заседание от 08.08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на „Токуда Здравноосигурителен фонд” АД. Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети :
–  „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”
– „Извънболнична медицинска помощ”
– „Болнична медицинска помощ”
Основен  акционер в дружеството е „Токушукай-София” ЕООД с 80% от капитала, останалите 20 % са разпределени между четири юридически лица. В Надзорния съвет на дружеството влизат чрез съответните представители „Токушукай-София” ЕООД, „Диагностично-консултативен център Токуда” АД и „Токуда Хоспитал Сървис”АД. Членове на Управителния съвет са Юлиан Стамболджиев –  Председател на УС и Изпълнителен директор,  Георги Симеонов – член на УС и  Станимир Михайлов – член на УС.

2. Одобри търгово предложение от „ЛЛИ ЮРОМИЛС” ГмбХ, гр. Виена за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк България” ЕАД, гр. София на акциите на „София Мел” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 77.52 лв.

3. Одобри  търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София на акции на “Енергоремонт – Бобов дол” АД, с. Големо село, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 20 лв.

4. Вписа последваща емисия от акции на „Стара планина холд” АД в размер на 19 250 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадена от дружеството в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 1 750 000 лв. на 21 000 000 лв.

5. Вписа последваща емисия от акции на „Емка” АД, гр. Севлиево, в размер на 3 584 296 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадена от дружеството в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 1 792 148 лв. на 5 376 444 лв.

6. Вписа последваща емисия от акции на „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч, в размер на 12 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадена от дружеството в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 14 000 000 лв.

7. Издаде одобрение на промени в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ. Промените са свързани с промяна на адреса на управление на дружеството, с процедурата по увеличение на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

8. Издаде одобрение на промени в устава на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ. Промените са свързани с промяна на адреса на управление на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

9. Отказа да потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Роял Патейтос” АД, с. Белчин. Основание за отказа е, че заявителят не се е съобразил с изискванията на КФН за отстраняване на непълноти,  несъответствия и неясноти в представените документи.

10. Отказа да потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Доверие – Брико” АД, гр. София. Основание за отказа е, че заявителят не се е съобразил с изискванията на КФН за отстраняване на непълноти,  несъответствия и неясноти в представените документи.

11. Прие на първо четене на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества.

С проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 се цели съобразяване на дейността на управляващите дружества по отношение на предоставяните от тях допълнителни услуги – управление на индивидуален портфейл и предоставяне на инвестиционни консултации, с приложимите за тях изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти. С проекта на наредбата се транспонират приложимите спрямо управляващите дружества разпоредби на Директива 2004/39/ЕО (съгласно изискването на чл. 5, т. 4 от Директива 85/611/ЕИО) и чл. 1, т. 2 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО. В някои от текстовете на проекта се препраща към нормативния акт, с който е транспонирана Директива 2006/73/ЕО, а именно  Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (предстои обнародването и в Държавен вестник).

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласувн със заинтересованите страни.

12. Прие указания по прилагането на чл. 6, ал. 5, чл. 7, ал. 2 и чл. 9 от Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.
Указанията са приети с цел въвеждане на единна практика. В тях са определени методите и правилата за измерване и отчитане на пазарния риск на допустимите за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване хеджиращи инструменти и на риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сключени форуърдни валутни договори, договори за лихвен суап. С указанията се въвеждат и изисквания към съдържанието на анализа по чл. 9 от Наредба № 34 за влиянието на сключените хеджиращи сделки върху рисковия профил на портфейла на фонда и оценката на тяхната ефективност и към справката за отчитане на стойността на риска по чл.6, ал.5 и чл.7, ал.2  от Наредба № 34 към края на всяко тримесечие.

Указанията  са  публикувани на интернет страницата на КФН, раздел «Документи», «Указания и изисквания».