Решения от заседание на КФН от 07.04.2004 г. – потвърден пропект за публично предлагане на акции на ИД “Адванс инвест”, “Новотел Пловдив” АД вписан като публично дружество, издадена лицензия на “Здравноосигурителна компания България Здраве” АД

1. Комисията потвърди проспект за първично публично предлагане на безналични, непривилигеровани акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип  “Адванс инвест” АД, гр. София. Дружеството и емисията акции са вписани в публичния регистър на КФН.

 2. Комисията вписа като публично дружество  “Новотел Пловдив” АД, гр. Пловдив. В публичния регистър е вписана и емисията акции на дружеството Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството и е в размер на 192 220 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

 3. КФН  отне на правото за упражняване на дейност като брокер на следните лица:
Веселин Петров
Славчо Раненски
Тодор Левенов

 4. КФН издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на “Здравноосигурителна компания България Здраве” АД, гр. София.

 5. Комисията  прие на първо четене  проект на инструкция за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Предстои съгласуването й  със съответните заинтересовани лица и организации.

 6. КФН одобри следните предложени от БНБ търговски банки за включване в списъка на банките-попечители на пенсионни фондове.

 Общинска банка АД
 Стопанска и инвестиционна банка АД
 Росексимбанк АД
 Първа източна международна банка АД
 Корпоративна търговска банка АД
 ТБ Инвестбанк АД