Решения от заседание на КФН от 06.12.2006 г.

На свое заседание от 06.12.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Солид Инвест” АДСИЦ  да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното
увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са –   ИД „Елана високодоходен фонд” с 30% от капитала; „БГ Рент” с 15% от капитала; „Синемакс 2000” ЕООД с 15%; „Юнайтед Синема” АД с 15%; „Милениум 2001” ООД с 15% от капитала; „Хемус Груп” ООД с 10%.
Съветът на директорите на дружеството е в състав Антоний Антонов – изпълнителен директор, Митко Грънчаров – председател на СД и Николай Недялков – зам.-председател.
Сред инвестиционните планове на дружеството са покупка на курортен комплекс, разположен на Черноморието, строителство и въвеждане в експлоатация на туристически комплекс в Пампорово, покупка на индустриален комплекс, разположен в гр. София, строителство и въвеждане в експлоатация на жилищен комплекс в София.

2. Вписа в регистъра на КФН “Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, като публично дружество. Вписана е и емисията от акции на дружеството в размер на 650 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляваща съдебно регистрирания му капитал.

3. Вписа  последваща емисия акции на “Интерлоджик лизинг” АД, гр. София в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 2 382 460 лв. на 4 547 434 лв. чрез издаване на нови 2 164 974 броя нови обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

4. Вписа  “Монбат” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН.  Вписа последваща емисия от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 19 500 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

5. Одобри търгово предложение от “Генимекс Ойл” АД, гр. Ловеч, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, гр. София, на акции на “Гранд – Хотел Велико Търново” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е  4.80 лв.

6. Прие на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”
Измененията и допълненията в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (НИДИДДФ) са продиктувани от необходимостта да се хармонизира националното законодателство в областта на колективното инвестиране с разпоредбите на Директива 85/611/ЕЕС, както и да се въведат текстове за привеждане на НИДИДДФ в съответствие с изменените и допълнени разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предвижда се въвеждането на изисквания към дейността на колективните инвестиционни схеми (КИС) и управляващите дружества във връзка с управлението на риска, включително разработване и внедряване на система за управление на риска, въвеждане на вътрешни правила, детайлно регламентиращи политиките и процедурите за идентификация, оценка, мониторинг и хеджиране на рисковете, отчетност, назначаване на подходящ квалифициран персонал и пр. Същевременно, преработват се правилата за оценка на активите на КИС, за да бъдат съобразени с измененията и допълненията в ЗППЦК, засягащи структурата и съдържанието на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове. Внасят се промени, свързани с режима на преобразуване на КИС, възлагането управлението на договорни фондове в случаите на отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество. С проекта се внасят и промени в Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества (НИДУД), насочени към по-детайлно регламентиране на договорните отношения с банки и небанкови финансови институции във връзка с делегирането от страна на управляващото дружество на  функции и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на КИС и поддръжката на мрежа от офиси (“гишета”), където се приемат поръчките на клиентите. Отразяват се и промените в ЗППЦК, отнасящи се до активите на управляващите дружества и тяхната оценка за целите на капиталовата им адекватност и ликвидност.   

7. Издаде на ЗПАД “Булстрад” нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).
.
8. Издаде на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).

9. Издаде на  “ХДИ” ЗАД за издаване на нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).

10. Издаде на  ЗАД “Енергия” за издаване на нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).

11. Издаде на  ЗК “Лев инс” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).

12. Издаде на  ЗК “ДСК Гаранция” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).