Решения от заседание на КФН от 06.07.2005г.

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от “Еуротерра България” АД, гр. София. Емисията е в размер от 2 млн. лева, разпределена в 2 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Вписва посочената емисия в регистъра с цел търговия на регулирания пазар и вписва  “Еуротерра България” АД като публично дружество.

 2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия обезпечени, корпоративни облигации, емитирани от “Технологичен център – институт по микроелектроника – /ТЦ-ИМЕ/” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 12 млн. евро, разпределена в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени, корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка една. С матуритет 36 месеца, фиксиран купон от 8 % на годишна база, с 3-месечен период на лихвено плащане и падеж на 26.04.2008 г. Вписва емисията в регистъра и “Технологичен център – институт по микроелектроника – /ТЦ-ИМЕ/” ЕАД като емитент.

 3. Отнема правото на инвестиционен посредник “МАКЛЕР – 2002” АД, гр. Пловдив, за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии от ценни книжа и правото да заема ценни книжа.

 4. Издава допълнително разрешение за извършване на дейност по активно презастраховане на “Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД, гр. София.

 5. Прие Указания за тълкуване и прилагане на Наредба № 3 за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Указанието ще бъде публикувано на интернет страницата на КФН