Решения от заседание на КФН от 06.06.2007 г.

На свое заседание от 06 юни 2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на  облигации, издадени от “Холдинг Нов век” АД, гр. София  в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, ISIN код BG 2100049068 с номинална стойност 1 000 евро всяка, 8% годишна лихва, едногодишен период на лихвено плащане, матуритет 7 години, датата на емитиране на облигациите е 15.12.2006 г., а падежа – на 15.12.2013 г. Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от  “Хелт енд уелнес” АДСИЦ, гр. София. Емисията облигации е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации с опция за обратно изкупуване, с номинална стойност 1000 евро всяка, ISIN код BG 2100001077, фиксирана лихва в размер на 7,75% годишно, шестмесечен период на лихвени плащания, равни по размер, срок на облигационния заем – 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите – 01.02.2007 г. и падеж – 01.02.2012 г. Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3. Вписва в регистъра “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ, гр. София като публично дружество. Вписва емисия в размер на  650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG 1100099065, издадена от “Хюндай Пропъртис” АДСИЦ и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа в размер на 1 016 400 броя нови  обикновени, поименни и безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка,  издадена от “Инвест Пропърти” АДСИЦ, гр. Враца, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 666 400 лева  с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Весела Райкова.

6. Включва Владимир Дончев в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застраховател.

7. Вписва „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, като публично дружество. Вписва  емисия ценни книжа в размер на 60 000 000 лева, разпрезелена в 6 000 000 броя  обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10  лева всяка, издадена от „Корпоративна търговска банка” АД, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.