Решения от заседание на КФН от 05.04.2006 г.

1 Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от “Феста Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евродилинг” АД на акции на “Винком” АД, гр. Поморие, от останалите акционери на дружеството.

2. Издаде на “София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София,  нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Издаде  на “Метрик” АД, гр. София, нов лиценз за извършване  на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

 4. Издаде на “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, гр. София, нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

 5. Отнема разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фининвест“ АД, гр. София.

 
 6. Прие Указания относно тълкуването на чл. 258, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за застраховането във връзка с действието на договора за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите с оглед датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Според Указанията до датата на присъединяване на България към Европейския съюз действието на застраховката  “Гражданска отговорност” на автомобилистите обхваща само територията на Република България, а за застраховка „Зелена карта” се сключва отделен договор.
От датата на присъединяване  сключените полици важат за цялата територия на ЕС независимо какво е включено в тях. Не може да се изисква анекс към вече сключената полица, сключването на нова полица или доплащане към действащата полица. 

Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата.

 7. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
С приемането на Кодекса за застраховането се доразви уредбата на застрахователите и презастрахователите, включително във връзка с прилагане на правилата за осъществяване на дейност при условията на правото на установяване и на свободата на предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз. Това налага разширяване на обхвата на подлежащите на вписване в регистрите обстоятелства. Кодексът за застраховането предвиди и създаването на нови публични регистри към КФН, а именно: на презастрахователите, на застрахователните агенти и на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер.
Проектът на наредба ще бъде  публикуван на интернет страницата.

  8. Прие на второ четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Предстои обнародването й  в Държавен вестник.

9. Разгледа доклада за дейността на квестора на  застрахователна компания „Хилдън” АД /с отнето разрешение за извършване на застрахователна дейност/ и взе решение за внасяне на искане в съда за откриване на процедура по несъстоятелност на дружеството.