Решения от заседание на КФН от 04 .09.2007 г.

На свое  заседание от 04 .09.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Улпина” АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са : „Хърсев КО” КДА с 35% от капитала,  ИД „БенчМарк Фонд – 2” АД с 30% от капитала и „Фактор И.Н.”АД с 35% от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Мария Лазарова – заместник – председател на СД, Стилиян Христов – председател на СД и независим член, Димитър Димитров – изпълнителен директор.

Дружеството възнамерява да извършва дейност на българския пазар като инвестира във всякакви видове обезпечени и необезпечени вземания, включително условни и бъдещи, към местни физически и/ или юридически лица, възникнали по силата на гражданско – правни и търговски сделки, както и вземания по заповедни ценни книжа (записи на заповед, менителници и др.), деноминирани в левове и чуждестранна валута.

2. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Евър Управление на Активи” АД, гр. София. Основен акционер в управляващото дружество е финансова къща „Евър” АД с 80.4% от капитала. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите в състав – Константин Василев – председател на СД, Борислав Недялков– изпълнителен директор, Татяна Славчева – зам.-председател на СД.

3. Издаде разрешение на управляващо дружество УД “Аврора Кепитъл” АД да организира и управлява договорен фонд „Аврора Кепитъл – Балансиран”. Целта на фонда е постигането на добра текуща доходност при средно ниво на риск,  като инвестициите ще бъдат насочени балансирано в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и в акции на публични дружества.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на издадена от „Хелт енд уелнес” АДСИЦ емисия облигации в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, обезпечени облигации с право на предсрочно погасяване, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с  фиксирана лихва в размер на 7.75% годишно, шестмесечен период на равни по размер лихвени плащания, срок на облигационния заем – 30 месеца,  дата на емитиране – 15.05.2007 г.  и падеж – 15.05.2009 г. 
Целта на първичното предлагане на емисията облигации е осигуряване на ресурс за секюритизация на недвижими имоти, а именно доплащане на покупната цена на два имота в к.к. „Св.Св. Константин и Елен”, гр. Варна. 

5. Одобри искане за отказ от лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от “Фронтиер финанс” АД и съответно отне издадения лиценз. Дружеството е уредило отношенията с клиентите си като инвестиционен посредник.

6. Одобри търгово предложение от Веселин Воденичаров и Петър Василев за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД на акции на “НонВо Текс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 2.50 лв.

7. Издаде одобрение за замяна на обслужващо дружество на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ – „Итака С” ЕООД с две нови дружества – „Лев Истейт” ООД (за дейността по обслужване и поддържане на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения) и СК „Фактори” ЕООД (за дейността по воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция).  

8. Одобри указания за тълкуването и прилагането на нормата на чл. 112б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която гласи „Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар, и не могат да се ползват  до вписването на увеличаването на капитала.”
Съгласно указанията на КФН изразът „вписване на увеличаването на капитала” следва да се тълкува като вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при окръжния съд по седалището на публичното дружество.

Указанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.