Решения от заседание на КФН от 03 септември 2009 г .

  1. Издава разрешение за прекратяване на дейността на  „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ, гр. София, въз основа на взето от дружеството решение. Отнема лицензът на Алфа Пропърти 1” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел  за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Христо Москов и Джени Георгиева за ликвидатори на дружеството.

            2. Прие окончателен проект на изменения и допълнения в Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
Промените в Наредба № 9 произтичат от натрупания опит по нейното прилагане и от необходимостта от уреждане на реда и начина за оценка на инвестициите в нов вид финансов инструмент (инфраструктурни облигации), допустим съгласно последните промени в КСО (обн., ДВ, бр. 41 от 2009г.). Разширен е обхватът на моделите, включени в метода на дисконтираните парични потоци, които могат да се използват по отношение на оценката на акциите, както и обхватът на видовете пазарни множители, използвани при прилагането на модела на пазарните множители на дружество аналог. Предвидено е новите методи и модели за оценка да започнат да се използват от 01.01.2010 г. с оглед постигането на съпоставимост на оценките през годината. Направена е редакция на някои текстове, касаещи оценката на акции и дялове на колективни инвестиционни схеми с цел по-голяма яснота и е синхронизирана терминологията в наредбата с тази на Закона за пазарите на финансови инструменти.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

            3. Прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. В глава шеста се създава нов раздел ІІІ а относно изискванията при сключване на репо сделки за покупка или продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове.
Проектът на наредбата ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и институции и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.
 
            4. Прие указания по прилагането и тълкуването на чл. 7, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в следния смисъл:
 ЗПФИ не забранява на инвестиционните посредници, предоставящи инвестиционни услуги и дейности съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ, да извършват и сделки с чуждестранни средства за плащане. Фактическият състав по чл. 7, ал. 2 ЗПФИ изисква лицензионен режим, но към момента такъв не съществува с приемането на измененията и допълненията на Закона за кредитните институции от 31.03.2009 г. и това изискване от текста на закона е неотносимо за инвестиционните посредници.  
Указанията можете да намерите на интернет страницата на КФН в раздел “Административни документи”, подраздел “Указания ”.