Решения от заседание на КФН от 09 септември 2009 г .

На свое заседание от  9 септември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, за организиране и управление на  договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”. Договорният фонд е с нисък до умерен рисков профил и ще инвестира основно в инструменти с фиксирана доходност и в по-малка степен във финансови инструменти за реализиране на капиталова печалба. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на„Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Вписва в регистъра „Богатса.ком” АД, гр. София като публично дружество и потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които  представляват съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 100 000 лева, разпределени в 100 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
Основната дейност на дружеството е производство, преработка и продажба на всякакви видове хранителни продукти както и създаване и управление на търговски обект.
Учредители на дружеството са Константинос Колокасидис с 94 000 акции, представляващи 94 % от капитала, Георгиос Скурас с  5 000  акция, представляващи 5 % от капитала и Теодорос Хрисис с 1000 акции и 1 % от капитала на дружеството. Емитентът има едностепенна система на управление, като членове на Съвета на директорите са Константинос Колокасидис – председател и  изпълнителен член, Теодорос Хрисис – заместник – председател и Георгиос Скурас  – член на СД.