Решения от заседание на КФН от 03 .10.2007 г.

На свое  заседание от 03 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1.Издаде разрешение на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорни фондове „Реал Финанс Балансиран фонд” и „Реал Финанс Високодоходен фонд”.
„Реал Финанс Балансиран фонд” е с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в ликвидни акции и дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност.
„Реал Финанс Високодоходен фонд” е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ преимуществено в акции, както и дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените.

2. Издаде разрешение на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорните фондове – „ПИБ Класик”, ,,ПИБ Гарант” и ,,ПИБ Авангард”.
ДФ „ПИБ Класик” е от балансиран тип, инвестиращ до 60% от активите си в акции, също облигации и в други финансови инструменти. Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 60% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 60%.
ДФ,,ПИБ Гарант” е от нискорисков тип, като инвестира главно в облигации (корпоративни – до 90% и ипотечни – до 90%) и други дългови ценни книжа, също и в акции (до 20%), както и други финансови инструменти. Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 90% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 90%.
ДФ ,,ПИБ Авангард” е от високодоходен тип, като инвестира главно в акции (до 90%), също облигации  (корпоративни – до 50% и ипотечни – до 30%). Делът на ценни книжа и инструменти на паричен пазар, емитирани или гарантирани от Р България, на държава –членка – до 50% от активите, а дълговите ценни книжа и инструменти на паричния пазар – 50%.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Метизи”АД емисия облигации в размер на 2 000 000 лв., разпределени в 2000 броя обикновени, неконвертируеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка, с фиксирана годишна лихва от 7.325%, шестмесечен период на плащане, със срок на облигационния заем – 36 месеца, дата на емитиране – 21.02.2007 г. и падеж – 21.02.2010 г.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Централна кооперативна банка” АД емисия акции в размер на 10 394 397 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Спарки Елтос” АД емисия акции в размер на 2 800 000  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и минимална емисионна стойност от 16 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.

5. Потвърди проспект за публично предлагане на издадена от „Индустриален холдинг България” АД емисия акции в размер на 17 502 693 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.40  лв. всяка.  Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.