Теодор Илиев и Николай Мишкалов са одобрени за членове на СД на Здравноосигурително дружество “Булстрад Здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Теодор Илиев и Николай  Мишкалов за членове на Съвета на директорите на Здравноосигурително дружество “Булстрад Здраве” АД, гр. София.

Пълния текст на решенията 1237 и 1238 може да намерите в раздел „Документи”.