Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Алианц България”

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в  Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Алианц България”, приети с решение на Управителния съвет на дружеството на заседания проведени на 09.08.2007г. и 10.09.2007 г.
Пълния текст на решение 1262 може да намерите в раздел „Документи”.