Решения от заседание на КФН от 02.02.2004 г. – одобрено търгово предложение за закупуване на акции на “Рубин” АД, временна забрана на търгово предложение за закупуване на акции на “Синергон текстил” АД, одобрен проект на Указания за реда и начина за отчис

На  заседание от 02.02.2004 г. КФН взе следните решения:

1. КФН одобри  коригирано търгово предложение от “ТЕОС” Холдинг ГМБХ, Австрия, за закупуване на акции на “Рубин” АД, гр. Плевен, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Дилингова Финансова Компания” АД. Предложената цена за една акция е 18.54 лева.

2. Комисията наложи временна забрана на търгово предложение от “Синергон Холдинг” АД, гр. София, за закупуване на акции на “Синергон текстил” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД.

3. Комисията одобри проект на Указания за реда и начина за отчисляване на инвестиционна такса във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Целта е да се въведат единни изисквания и правила относно отчисляването на инвестиционната такса,  удържана в полза на пенсионноосигурителните дружества за управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Указанията се приемат във връзка с необходимостта от уреждане на тази материя по ред и начин, съответстващ  и допълващ подзаконовите нормативни актове на КФН и Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи въвеждането на ежедневна оценка на активите на фондовете и воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица в левове и дялове след 01 юли 2004 г.