Издадено е одобрение на инвестиционен посредник “Делта Сток” АД за извършване на промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде одобрение на инвестиционен посредник “Делта Сток” АД за извършване на промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.