Решения от заседание на КФН от 01.08.2007 г.

На свое  заседание от 01.08.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде одобрение на промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ. Промените са свързани с увеличението на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с настъпили изменения в нормативната уредба.

2. Даде  съгласие „ДЗИ Банк” АД да бъде  изключена от списъка на банките попечители по чл. 123б, ал. 12 от КСО.  Основанието е, че „ДЗИ Банк” АД не  е получила разрешение за първичен дилър на ценни книжа, каквото е едно от изискванията към банките-попечители.

3. Прие на първо четене на проект на Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
С проекта разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа в частта относно публикуването на проспект и разкриването на периодична и текуща информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и се дава по-подробна уредба на регулираните отношения в съответствие с делегациите в закона.
С наредбата се уреждат също условията и реда за регистриране на квалифицирани инвеститори, съдържанието на периодичната информация, която емитентите са длъжни да разкриват публично, формата, реда и начина за предоставяне на комисията и на обществеността на периодичната информация и другата регулирана информация, която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа са длъжни да разкриват съгласно закона, както и изискванията, при които комисията може да счита, че законодателството на трета държава съдържа изисквания, еквивалентни на изискванията на българското законодателство.
С проекта на наредба се правят и конкретни препратки към регламент на Комисията № 809/2004 г., който урежда съдържанието на проспекта и някои детайли относно формата и публикуването на проспектите, възможността за препращане към определени документи и разпространяването на рекламни материали, които разпоредби не следва да бъде транспонирани в българското законодателство с изричен акт, тъй като имат пряко действие по отношение на всички лица. В тази връзка от наредбата отпадат и част от приложенията, които посочваха съдържанието на проспекта и които сега се уреждат от посочения регламент.
С наредбата се правят изменения в Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорни фондове, с които се урежда съдържанието на проспекта и отчетите на инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове и се конкретизират изискванията относно методите за оценка на риска при инвестирането в деривативни инструменти.
Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде съгласувн със заинтересованите страни.