Решения от заседание на КФН от 01 март 2011 г.

На свое заседание от 01 март  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия
корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на  6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с фиксирана лихва в размер на 9%, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период, със срок на облигационния заем от 5 години, считано от 17.12.2010 г. и с падеж  – 17.12.2015 г. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия облигации.

 2. Отнема  издадения от КФН лиценз на ИП „Астра Инвестмънт” АД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник  по искане на самото дружество.

3. Одобри  промени в уставите на  Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София и „Валор Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  свързани с увеличение на размера на капитала на дружествата.