Решения от заседание на 09.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Винпром Хасково“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 25 000 000 лева, разпределени в 25 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100044234, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но общо не по-малко от 3,25% и общо не повече от 6,00%, с дата на емитиране 15.01.2024 г. и дата на падеж 15.01.2033 г.

Вписва „Винпром Хасково“ АД като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Прекратява, по искане на заявителя, производство за одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Момина Крепост“ АД, гр. Велико Търново.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник (ИП) „МК Брокерс“ АД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответната държава.

Изпраща уведомления до компетентните органи на останалите 25 държави членки на Европейския съюз относно намерението на ИП „МК Брокерс” AД да извършва дейност при условията за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на териториите на съответните държави.

4. Освобождава за 2024 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

5. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Фактори“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, без установяване, на територията на Република Италия.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Импакт Капитал“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.