Единен подход при проучвания на потребителското мнение

КФН изготви методология за оценка на удовлетвореността, финансовата грамотност, предпочитанията и поведението на потребителите в небанковия финансов сектор на база проведени проучвания с цел създаване единен подход за събиране на информация, получаване на обратна връзка от потребителите на небанкови финансови услуги и прилагане на оценъчни методи и добри практики при анализа на резултатите от тях с основен фокус защита на потребителите и повишаване качеството на предоставяните услуги в застрахователния, инвестиционния и сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. 

metodi-za-sabirane-na-informacziya

 

В Методологията са представени възможните подходи при събиране, обработка и анализ на търсената информация и методите за оценка от обратна връзка от потребителите на небанкови финансови услуги, като: провеждане на анкетни проучвания; анализ на сигнали, жалби и запитвания; участия в консултативни съвети със заинтересовани лица; осигуряване на консултации за граждани и организации; участия в междуведомствени работни групи с фокус защита на потребителите; провеждане на образователни инициативи; анализ на активността на потребителите в социалните мрежи и сътрудничеството с институции за провеждане на поведенчески експерименти и организиране на фокус групи. Представени са етапите на измерване и управление на процеса на проучване с оглед осигуряване качество, надеждност и сигурност на данните за анализ, и натрупване на динамични редове, обезпечаващи ефективно прилагане на структурирани модели за обработката им.