Решения на КФН от заседание от 24.03.2004 г.

1. Комисията издаде разрешение на "СТС Финанс" АД, гр. Габрово,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната и в чужбина. Съгласно издаденото разрешение "СТС Финанс" АД може да извършва сделки с ценни книжа само за чужда сметка. 

2. Комисията издаде разрешение на "Капман Капитал" АД, гр. София за извършване на дейност като инвестиционно дружество от отворен тип.

3. Вписва  в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от "Капитал Директ – 1" АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията, чието първично публично предлагане е завършило успешно, е в размер  на 1500 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка.

4. Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

5. Комисията реши да не се издава лизензия за доброволно здравноосигуряване на Здравноосигурително дружество "Надежда" АД.