Решения на КФН от заседание на 8.11.2006 г.

На днешното си заседание Комисията за финансов надзор прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа, както и три проекта на наредби – проект на Наредба за процедурата относно признаването на приетите пазарни практики; проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжам Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

КФН прие  решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – решение за определяне на размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд през 2007 г. и срока за извършването им.

Издаде на “Евро Гарант” АД лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник, потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “НЛБ Банка Запад – Изток” АД, както и проспект за вторично публично предлагане на емисия  акции, издадени от “Медийни системи” АД. Вписа в публичния регистър “ЛЮК” АДСИЦ и издадената от дружеството емисия акции, а също и последваща емисия акции на  “Софарма” АД.

Комисията наложи временна забрана на  търгово предложение от “Генимекс Ойл” АД, гр. Ловеч, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД на акции на “Гранд Хотел Велико Търново” АД, гр. Велико Търново.

КФН издаде на ЗД “Евро инс” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства”.

Пълен текст на новината