Информация за издадени наказателни постановления, санкциониращи манипулиране на пазара на ценни книжа

Към 07.11.2006 г. от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, са издадени пет броя наказателни постановления, санкциониращи нарушения по глава дванадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)- „Вътрешна информация и вътрешни лица. Недобросъвестна търговия и манипулиране на пазара на ценни книжа”. Наказателните постановления са издадени въз основа на актове за установяване на нарушение, съставени в периода 07.09.- 10.10.2006 г. С тях се налагат глоби на четири физически лица (трима клиенти на инвестиционни посредници и един инвестиционен консултант) и имуществена санкция на едно юридическо лице (клиент на инвестиционен посредник) при съвкупен размер на паричните задължения 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева. Установените нарушения са: разпространяване на невярна и подвеждаща информация, създаване на невярна представа за активно търгуване на ценни книжа, търгуване на ценни книжа с цел необичайна промяна на тяхната цена.
Издадените наказателни постановления подлежат на обжалване по съдебен ред пред Районен съд- гр. София.