Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на «БФБ – София» АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение  на “Българска фондова борса – София” АД за изменение и допълнение в Правилника на «БФБ – София» АД, съгласно проект, представен в КФН .
Приетите от съвета на директорите на “Българска фондова борса – София” АД промени са в следните насоки:
1) Създадено е ново Приложение № 13 „Правила за регистрация и извършване на дейност като маркет-мейкър”. Дадено е определение за „маркет-мейкър” и са установени изискванията, на които трябва да отговаря; поставени са изискванията към договора между емитента и маркет-мейкъра за ценни книжа, регистрирани на официален пазар; установени са ред за регистрация за осъществяване на дейност като маркет-мейкър и ред за прекратяването й; установени са изисквания към дейността на маркет-мейкър.
2) Направени са допълнения във връзка с изискванията за регистрация на емисии облигации и реда за приключване на сделките (чл. 52, ал. 2 и чл. 153, ал. 2, чл. 106, чл. 110 от Правилника), както и допълнения в чл. 85 от Правилника, касаещи промяна в стъпката на котиране, правила относно цената на поръчките за сделки с облигации, определяне на общата стойност на сделката. Създаден е § 16 в ПЗР на Правилника, който предвижда влизането в сила на посочените изменения от 01.12.2006 г.
3) Направени са изменения и допълнения в чл. 40б и 49 от Правилника, във връзка с третирането на конфликти на интереси.
4) Направени са изменения в чл. 136, ал. 1, т. 2 и 7 от Правилника като е предвидена фиксирана такса за асоциирано членство, равна на досегашния минимален размер, и е намален максимално допустимият размер на годишните такси за поддържане на регистрация на ценни книжа на официален пазар от 20 000 на 2 000 лева.
Пълния текст на решение 1073 може да намерите в раздел «Документи».