Информация за влезли в сила наказателни постановления по разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

За три месеца, от 1 юли до 30 септември  2006 г., са влезли в сила 36 наказателни постановления, издадени от Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Те са наложени на управляващи дружества, инвестиционни посредници, физически лица, изпълняващи ръководни функции, членове на управителните или контролни органи, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, публични дружества и на директори за връзка с инвеститорите заради неспазване на различни законови разпоредби по ЗППЦК, а имено:
– невъвеждане на клиентски нареждания в реда, в който са постъпили (нарушение на чл. 72, ал. 1 от ЗППЦК),
– публикуване на неверни, заблуждаващи или непълни данни  в  проспект (нарушение на чл. 81, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК),
– непредставяне на тримесечен отчет за дейността на публичното дружество (нарушение на чл. 95, ал.1 и чл. 99, ал.1 от ЗППЦК),
–  необнародване на покана за провеждане на общо събрание в Държавен вестник (нарушение на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК),
–  неразкриване на дялово участие (нарушение на чл. 145 от ЗППЦК),
– неотправяне на търгово предложение (нарушение на чл. 149 от ЗППЦК),
– сключване на сделки с акции с цел създаване на невярна представа за обема на търговия с тези акции (нарушение на чл. 161, ал. 1 от ЗППЦК),
– несъобразяване с наложена от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, принудителна административна мярка (нарушение на чл. 221, ал. 6 от ЗППЦК).

С постановленията са наложени глоби или имуществени санкции, чиито съвкупен размер  възлиза на 40 000  лева.