Решения на КФН от заседание на 25.01.2007 г.

На свое заседание от 25.01.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Определи норми на дисконтиране за целите на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активи. Съгласно тази разпоредба при невъзможност да се формира пазарна стойност на облигациите, те се оценяват по метода на дисконтираните бъдещи нетни парични потоци, като КФН определя дисконтов фактор за съответната година. Дисконтовият фактор е отделен за облигациите, издадени от емитенти – финансови предприятия, и за облигациите, издадени от други емитенти.

Нормите на дисконтиране за 2007 г. са определени както следва :
За финансовите предприятия – 2,319%
За другите емитенти на ценни книжа – 5,828%

2. Допусна 13 кандидати  до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, който ще се проведе на 18 февруари 2007 г.

3. Допусна 12 кандидати до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 17 февруари 2007 г.

4. Вписа “Еврохолд България” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на КФН. Вписа и емисия акции на дружеството в размер на 50 002 586 лв., разпределени в 50 002 586 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството, в резултат на преобразуването на „Еврохолд” АД и „Старком холдинг” АД чрез сливане в новоучредено публично дружество „Еврохолд България” АД.

5. Издаде на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ одобрение за промяна в устава на дружеството. Промяната касае увеличаване броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Предложените промени в наредбата произтичат от измененията и допълненията на КСО, основната част от които влязоха в сила от 01.01.2007 г. С  посочените изменения във връзка с въвеждането на допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми се предвижда създаването на нов публичен регистър – Регистър на професионалните схеми. С проекта на наредба се актуализират и отделни текстове, съобразно други изменения в нормативната уредба като въвеждането на изискването актюерското обслужване на пенсионноосигурителните дружества да се извършва от отговорен актюер.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства ще бъде публикуван на нашата интернет страница и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.