Резултати от приключила проверка на инвестиционен посредник “Фактори” АД, гр. София

В резултат на извършена документална проверка от Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на дейността на „Фактори” АД допълнително са съставени 13 броя актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба № 1/, по които все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване.
Нарушенията се отнасят до:
1. липса на извършена проверка на самоличността на клиента;
2. липса на извършена проверка на документите по договори за брокерски услуги;
3. клиентът не е представил и не е подписал всички необходими документи по чл. 12, 13 и 16 от Наредба № 1;
4. липса на декларация от лицето, приело поръчката, че е проверило самоличността на клиента;
5. липса на извършена проверка на документите по договори за брокерски услуги от лице от отдела за вътрешен контрол;
6. липса на извършена седмична проверка на приети поръчки от лице от отдела за вътрешен контрол.