Решения на КФН от заседание на 16 януари 2008 г.

1. Отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на акции на „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. Търговище и отказа вписване на дружеството в публичния регистър. Мотив за отказа е наличието в проспекта и приложените към него документи на противоречива, непълна и невярна информация, която би могла да заблуди потенциалните инвеститори. Констатирано е отсъствие на стабилност във финансовото състояние на дружеството, реализация на загуби и реалната обезценка на активи, което е  основание КФН да откаже вписването на дружеството като публично  в  регистъра.
2. Издаде лиценз на „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: абиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в публичния регистър.
Учредители на дружеството са Паскал Дойчев с 55 %  и „Елана високодоходен фонд” АД с 45% от капитала на дружеството. В състава на Съвета на директорите влизат Андон Атанасов, председател на СД, Цветомил Факьов – зам.-председател на СД и Стамат Дойчев – изпълнителен директор.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределена в 10 000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с идентификационен номер BG2100018071, с фиксирана лихва в размер на 7% на годишна база. Облигациите са издадени на 03.08.2007 г. и са с падеж на 03.08.2010 г. Вписва посочената емисия облигации в публичния регистър.

4. Вписа „Енемона” АД, гр. Козлодуй като публично дружество, както и емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията е в размер на 11 933 600 лева, разпределена в същия брой обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

5. Вписа в публичния регистър „ПИ АР СИ” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и издадената от дружеството емисия акции. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 65 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална  стойност 10 лева всяка и с  ISIN код – BG1100060075. Емисията представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

6. Вписа в публичния регистър емисия акции на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък, издадена в  резултат на  увеличение на капитала на дружеството от 6 030 712 лева на 12 065 424 лева. Емисията е в размер на 6 032 712 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

7. Вписа в публичния регистър емисия акции на  “Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София, издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 7 027 150 лева на 14 044 300 лева. Емисията е в размер на 7 027 150 лева, разпределена в същия  брой обикновени акции с номинална  стойност от 1 лев всяка.

8. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Кей Би Си Банк Лимитед”  за закупуване акции на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София.