Решения на КФН от заседание на 15.12.2004 г.

1. Отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник. на Абагар Финанс" АД, гр. София

 2. Издава разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество на "ДСК Управление на активи" ЕАД.

 3. Потвърждава коригиран проспект за вторично публично предлагане на емисия ипотечни облигации, издадена от "Първа Инвестиционна Банка" АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000  броя  ипотечни, обикновени, лихвоностни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации  с номинална стойност 1000 евро  всяка една, със 7% номинален лихвен процент, 6-месечни купонни плащания и дата на падежа – 60 месеца след датата на издаване на облигационния заем.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

 4. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от  "Завод за металорежещи машини – България Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "ЗММ Сливен" АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД с цена 3 лева за една акция.
 
 5. Прие Указания относно прилагането на чл. 3 от Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за застраховането.
Пълния текст на Указанията може да намерите в раздел "Документи" – "Указания  и изисквания"