Решения на КФН от заседание на 12.11.2003г.

На свое заседание от 12.11.2003 г.  КФН взе следните решения :

 1. Комисията за финансов надзор издаде пълен лиценз (разрешение за извършване на сделките по чл. 54, ал. 1 от ЗППЦК) на инвестиционния посредник "Варчев Финанс" ЕООД, гр. Варна.
 2. Комисията за финансов надзор  прие Наредба за Централния депозитар на ценни книжа.
 3. Комисията за финансов надзор  прие на първо четене проект на Наредба за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
Проектът за наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите институции и лица.