Решение от извънредно заседание на КФН от 13.11.2003г.

На свое извънредно заседание от 13.11.2003 г. КФН взе следното решение :

КФН вписва в публичния регистър  дружество "ИПК Родина" АД, гр. София и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 818 748 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.