Решения на КФН от 12.12.2007 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от “Херти” АД, гр. Шумен в размер на 3 000 000 лева, разпределени в 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни и свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка и минимална емисионна стойност 3,10 лв. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва  “Херти” АД, гр. Шумен, като емитент и емисията в регистъра, воден от КФН.
 Акционери със значително участие в “Херти” АД, гр. Шумен, са „Майер Експорт Импорт” CmbH, Австрия с 34% от капитала, Захари Захариев с 25 %, Александър Юлианов с 33% и Елена Захариева с 8%.
   Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите. Членове на СД са Захари Захариев – изпълнителен директор, Александър Юлианов – председател на СД, Йозеф Майер, Жулиета Мандажиева, Румен Костов – членове на СД.
 
2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени  от “Сток плюс” АД,  гр. Банкя,  в размер на 4 809 450 лева, разпределени в 4 809 450 броя обикновени, безналични, поименни и свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN  1100079075, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството. “Сток плюс” АД,  гр. Банкя, се вписва като публично дружество.
Предметът на дейност на дружеството е покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижимите имоти. – проектиране, строителство, отдаване под наем, управление на недвижимите имоти.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите – Владислав Панев, председател на СД, който притежава и 33,33% от капитала, Красимир Панев изпълнителен директор с 16,66% и Борислав Христов с 10,92 %.

3. Вписва в публичния регистър последваща емисия ценни книжа в размер на 12 000 000 броя нови обикновени, поименни и безналични акции с право на глас, с номинабна стойност 1 лев всяка, издадени от  “Доминант Финанс” АД, гр. София. Емисията е  в резултат от увеличение на капитала на дружеството от 1 200 000 лева  на 13 200 000 лева.

4. Вписва в публичния регистър “Трейс Груп Холд” АД, гр. Стара Загора, като публично дружество и емисия .ценни книжа,  представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 2 200 000 лева, разпределена в 2 200 000 броя  безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадени от “Трейс Груп Холд” АД.
5. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от “МЕКОМ” АД, гр. София, в размер на 10 682 800 лева, разпределени в 10 682 800 броя обикновени, безналични, поименни и свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка и минимална емисионна стойност 2,20 лв. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва “МЕКОМ” АД, гр. София,  като емитент и емисията в регистъра, воден от КФН.
Акционери в "Меком" АД са:
1. Стефан Иванов, мажоритарен акционер, притежаващ 99 % от акционерния капитал;
2. Маргарита Стоянова, притежаваща 0,5 % от акционерния капитал
3. Галина Райчева, притежаваща 0,5 % от акционерния капитал

 Членове на Съвета на директорите на "МЕКОМ" АД са:
1. Драгомир Димитров – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
2. Маргарита Стоянова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
3. Димо Стоянов – член на Съвета на директорите
 
"МЕКОМ" АД се представлява пред трети лица от двамата изпълнителни директори Драгомир Димитров и Маргарита Стоянова.

6. Издава лиценз за  извършване на дейност по застраховане на  „Граве България Общо застраховане” ЕАД (в процес на учредяване), гр. София. Лицензът дава право да се извършва застраховане по следните видове застраховки:
– Пожар и природни бедствия
– Други щети на имущество
– Обща гражданска отговорност
Кпиталът на „Граве България Общо застраховане” ЕАД е 6 400 000 лева, разделен на 6 400 броя поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1000 лева и емисионна стойност 1100 лева.
Учредител на „Граве България Общо застраховане” ЕАД е „Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг”АГ, Австрия, Грац, който е записал всички акции в капитала на учредяваното дружество и притежава 100 % от капитала му.
Дружеството ще има двустепенна система на управление – Управителен и Надзорен съвет. В Управителния съвет са Николай Логофетов – председател, Гернот Райтер и Сибиле Скария. В Надзорния съвет са Отмар Едерер – председател, Волфганг Гошник – заместник-председател и Зигфрид Григ.

7. Издава лиценз за извършване на дейност по застраховане на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД (в процес на учредяване), гр. София. Лицензът дава право да се извършват следните видове застраховки:
– Застраховка „Живот и рента”
– Женитбена и детска застраховка”
– Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд
– Допълнителна застраховка
Едноличен собственик на акциите в учредяваното дружество е ЕУРЕКО Б.В., Холандия, който притежава 700 000 обекновени, равни, поименни, безналични акции, всяка с право на глас, с номинална стойност от 10 лева и емисионна стойност от 14,53 лева, преставляващи 100 % от капитала на „Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД.
Дружеството ще се управлява от Съвет на диреторите в съдтав Коста Чолаков, Михаил Михаелидис и Георгиос Велиотис.


8. Прие Практика относно изискванията към разкриваната информация, когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена на предлаганите ценни книжа.
Практиката е публикувана в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.

9. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. Предлаганите промeни в наредбата имат за  цел създаване на конкурентни възможности на инвестиционните посредници на пазара на финансови услуги.
 В наредбата са направени промени на критериите, на които трябва да отговарят ценните книжа, с които се извършват маржин покупки и къси продажби. Дадена е възможност за извършване на маржин покупки и къси продажби на ценни книжа на регулирани пазари на държави членки.
 Въвежда се изискване за проучване на финансовото състояние на клиента преди предоставяне на заем за извършване на маржин покупки, както и технологични промени при откриването и воденето на сметките на клиенти за маржин покупки и за къси продажби и при прекратяването на договорите за маржин покупки и за къси продажби.
Нов момент е създаването на система за заемане на ценни книжа, администрирана от Централен депозитар АД.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.