Решения на КФН от 1 юни 2005 г.

На свое заседание от 1 юни 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на 710 000 броя обикновени, поименни  акции с номинална стойност 1 лв.,  издадени от „Уеб Медия Груп” АД в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 710 000 лв.  на 1 420 000 лв. съгласно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. Вписа  в публичния регистър „Уеб Медия Груп” АД като емитент.

„Уеб Медия Груп” АД е собственик   на сайтовете –  www.finance.news, www.news.bg, www.topsport.bg. Основен акционер в дружеството е   „Хирон – 91”. 

2. КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на безналични, привилигеровани акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип „Елана Високодоходен фонд” АД. Вписа емисията и дружеството в публичния регистър.

ИД “Елана Високодоходен фонд” АД се управлява се от УД „Елана фонд Мениджмънт” АД.  Предвижда се новото дружество да инвестира основно в акции на български дружества, търгувани на фондовата борса.

3. Издаде лиценз на  “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална цел за секюритизация на недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 2 000 000 броя обикновени акции  с номинална стойност от  1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултата на първоначално увеличаване на капитала.

Учредители на дружеството са "Елана Холдинг" с  70% от капитала на дружеството, Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М- Живот” с 20 %  и ЗОД "Планета" АД  с 10 % .