Решение от заседание на КФН от 9 януари 2012 г.

На свое заседание от 9 януари 2012 г. КФН взе следното решение:

1 . Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени в резултат на увеличение на капитала на „Алфа България” АД, гр. София от 50 000  лв. на 679 610 лева. Емисията е в размер на 629 610 лева, разпределена в 629 610 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка.