Решение от заседание на КФН от 5 април 2012 г.

На свое заседание от 5 април  2012 г. КФН взе следното решение:

Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Стел Солар 1” АД. Емисията е в размер на 64 000 лева, разпределени в 64 000 броя обикновени, безналични, акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва дружеството в регистъра, воден от КФН.