Решение от заседание на КФН от 22 април 2013 г.

На свое заседание от 22 април  2013 г. КФН взе следното решение:

 

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Софарма” АД, за закупуване на акции на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.